Interveniëren begint met uw weerstand tegen de bestaande gang van zaken

Sturen van veranderingenEffectief markt- en klantgericht opereren stelt specifieke eisen aan de organisatie en aan iedere medewerker in het bijzonder. Er worden hiervoor allerlei verbeteringen uitgedacht en ontwikkeld.

Sommige medewerkers zijn er mee belast deze ideeën in de dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven: gewenste verbeteringen moeten niet blijven steken in mooie plannen maar moeten worden gestuurd en beheerst. Deze medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat veranderingsbeleid daadwerkelijk wordt geëffectueerd en beklijft. Dit betekent dat ze in staat moeten zijn andere mensen mee te krijgen in de beoogde ontwikkelingen. Ze proberen dit door hiervoor draagvlak te creëren.

In de praktijk is dat lastig. Tegenstrijdige belangen, verschillende posities en specialistische invalshoeken kunnen persoonlijke weerstand tegen de noodzakelijke veranderingen opleveren. Vervolgens kan men dit afdoen als "de bestaande organisatiecultuur" - en dan is de cirkel rond. Als mensen gedrag verklaren vanuit cultuur gaat dit voorbij aan eigen verantwoordelijkheid. Het doorbreken van dit soort vicieuze cirkels is met name het werkgebied van de veranderingsmanager.

Ervaren veranderingsmanagers hebben meestal geen behoefte aan meer theorieën of morele ondersteuning. Ze zetten zich met interventies in om de kloof tussen de organisatiedoelen en de bestaande weerstand te overbruggen, wetend dat dit specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van eigen beleid, strategie en interventies.

Ga naar boven