Wie veel wind vangt, moet diep wortelen

Kantelen van organisatiesBestemd voor ervaren adviseurs, veranderingsmanagers, HR-managers, competentiemanagers en interim-managers, leden van directie en managementteam die een spilfunctie hebben bij reorganisatie van functionele naar project- of matrixorganisatie, het opzetten van businessunits, structurele decentralisatie, cultuuromslagen, van product- naar marktgericht werken en van structuur- naar mensgericht.

Bij veranderingen in organisaties gaat men niet over een nacht ijs. Er worden strategieën ontwikkeld om zorgvuldig in duidelijk fasen de gewenste verbeteringen en (structuur-) wijzigingen door te voeren. Er wordt veel energie besteed aan het werken aan een zo breed draagvlak en de beeldvorming van alle betrokkenen. Knelpunten worden geanalyseerd en oplossingsrichtingen gekozen. Naast het normale werk nemen velen extra taken op zich met het oog op de ‘slag’ die moet worden gemaakt. Helaas mond dit alles ion de praktijk vaak uit in mislukking, vertraging en onhanteerbare conflicten. Met als effect frustratie, hakken in het zand, gevoelens van verspilde energie en soms zelfs de wetenschap dat men nog verder van huis is dan eerst.

 In dit project leert u op organisatieniveau: 

 • opzetten en implementeren van organisatieveranderingstrajecten;
 • consistente sturing op het beleidsproces en de organisatiedoelen;
 • doelgerichte samenwerkingsprocessen en functionele structuren ontwikkelen;
 • onderscheid te maken tussen consequente, coherente, congruente, consistente en paradoxale interventies;
 • draagvlak voor samenwerking te creëren;
 • conflicten te herleiden van persoonlijke vetes tot zakelijke geschillen;
 • leerprocessen en individuele coaching initiëren en sturen met betrekking tot verantwoordelijkheden, profilering, deskundigheidsbevordering, visieverbereding en beïnvloeding;
 • zakelijk postitie te nemen vanuit uw persoonlijke motivatie.

U leert anderen structurele kaders en houvast te bieden door: 

 • inhoud te geven aan gevoelens van zinloosheid door doelgericht te interveniëren;
 • vorm te geven aan gevoelens van machteloosheid door oplossingsgericht te interveniëren;
 • grip te krijgen op gevoelens van eenzaamheid door situatiegericht te interveniëren;
 • bij gevoelens van vervreemding verbindingen te leggen door probleemgericht te interveniëren;
 • weerstand tegen existentiële angsten om te zetten in geëigende veranderingen door ontwikkelingsgericht te interveniëren.
Ga naar boven