Er is sprake van een zakelijke aanpak

Er is sprake van een zakelijke aanpak: de deelnemers moeten aan hun werk. Het project staat onder leiding van de projectmanager. De projectmanager bewaakt de projectdoelstelling, brengt methodiek in en toetst de voortgang. Wanneer aan de orde is er sprake van werkoverleg en tussentijdse toetsing van de resultaten.

1e dag: Doelgericht werken

Na een inleiding inventariseren de deelnemers knelpunten en problemen die zij in de werksituatie tegenkomen. Aan de hand hiervan wordt een opdracht geformuleerd waaraan in de vorm van een projectgroep wordt gewerkt. Men analyseert  de achterliggende beweegredenen  en motivaties ten aanzien van de effectiviteit van doelgericht werken. De deelnemers leren doelstellingen vanuit verschillende ambities, belangen en achtergronden beter te doorzien en op elkaar af te stemmen.  Aan het werk

2e dag: Oplossingsgericht werken 

Verschillende invalshoeken en specialismen zijn ter zake. De deelnemer leert omgaan met structurele en culturele factoren, met macht, manipulatie en weerstand. Hierdoor krijgt hij meer zicht en greep op onderhandelingssituaties en besluitvormingsprocessen. 

3e dag: Situatiegericht werken

Deelnemers leren door middel van bewuste interventies de situatie zo te sturen en te structureren, dat zij effectief aan hun doelen kunnen werken. Ze leren draagvlak te ontwikkelen en tevens het eigen beleid vast te houden, ondanks afhankelijkheidssituaties, communicatiestoornissen en conflicten. Probleemgericht werken

4e dag: Probleemgericht werken

Centraal staat de toetsing van tot dusver bereikte doelstellingen en verkregen middelen, afgemeten aan het eigen functioneren. Een eigen interpretatiekader waarmee men gebeurtenissen op waarde kan schatten wordt ontwikkeld. Met behulp hiervan is het mogelijk verschillende vragen en problemen te onderkennen en op de juiste manier aan te pakken.  

5e dag: Ontwikkelingsgericht werken     

Elke deelnemer maakt doelgericht beleid en ontwikkelt geëigende strategieën om de verworven inzichten en vaardigheden in zijn werksituatie toe te passen. De consistentie ervan wordt binnen het project getoetst en vindt zijn weerslag in een eigen operationeel werkplan. Dit voor iedere deelnemer specifieke werkplan vormt de basis voor toepassing en toetsing in de praktijk van de eigen werksituatie. 

Drie maanden aan de slag: implementatie in de dagelijkse praktijk

In de periode tussen de training en het individuele follow-up gesprek voeren de deelnemers de afspraken uit, die zij met zichzelf hebben gemaakt en hebben vastgelegd in hun werkplan, en passen de geleerde hulpmiddelen toe bij hun werk. Als zij daar behoefte aan hebben, kunnen zij daarbij aan de projectmanager om telefonische ondersteuning vragen, en, voorzover zij dat onderling hebben afgesproken, ook met elkaar contact opnemen als sparringpartners. Hun leidinggevende kan een exemplaar van het werkplan opvragen om, vanuit de organisatie, een vinger aan de pols te houden. 

Ga naar boven