Wat het isDe trainingen Effectief Functioneren zijn een toegepaste trainingen waarin een managers, specialisten en professionals eigen verantwoordelijkheden nemen en leren om in iedere situatie positie in te nemen en zich te handhaven. Zij worden zich meer bewust van hun eigen ambities. Zij zijn kritischer op hun eigen mentaliteit en handelen. En zij kunnen beter omgaan met de effecten daarvan.

Het gaat hierbij om een positie die passend is en waarmee niemand geweld wordt aangedaan. Een positie waarmee je zowel je omgeving als jezelf versterkt. Dat is een positie waarmee je op basis van je persoonlijke capaciteiten in staat bent om die bijdrage aan de organisatie en je omgeving te leveren, die gezien je functie en je capaciteiten zakelijk gezien van je verwacht mag worden. 

Wat biedt de training:
 • Doelgericht werken aan eigen effectiviteit;
 • Doorzien en hanteren van factoren die de effectiviteit van contacten bepalen;
 • Inzicht in eigen functioneren;
 • Omgaan met communicatiestoornissen in conflictsituaties en samenwerking;
 • Omgaan met macht, belangen en onderhandelingssituaties;
 • Verkrijgen van visie en grip op verschillende situaties door problemen doelgericht, oplossingsgericht, situatiegericht, probleemgericht, dan wel ontwikkelingsgericht aan te pakken. 

Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om het veranderen, verbeteren of analyseren van personen. 

Aan deze trainingen is sinds 1976 door mensen uit honderden organisaties met succes deelgenomen. De stichting Cedeo heeft na onafhankelijk klant-tevredenheids-onderzoek  een 10 toegekend aan deze trainingsprojecten.

Wij vinden het gezond deelnemers en klant aan te spreken op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheden

Hoe we het zienWaar wij aan werken is dat organisaties steeds marktgerichter functioneren, dat betrokkenen doelgerichter werken en daarbij tegelijkertijd de zinvolheid van hun werkzaamheden ervaren ('het heeft zin dat ik dit doe, en ik heb er zin in.') Dit geldt voor onze klanten en deelnemers. En ook voor onszelf.

Kernwaarden die wij hanteren zijn zakelijkheid, consistentie, integriteit en liefde voor mensen. Dit laatste houdt absoluut niet in dat wij iedereen aardig vinden of conflicten vermijden. Wij vinden het uitoefenen van druk en het stellen van eisen gezond. Wij zijn tegen dwang, manipulatie en het sleutelen aan mensen. Wij plaatsen mensen niet met een karakteranalyse in een hokje, maar gebruiken liever telkens de situatie om te kijken naar de feiten.

Daarom spreken wij onze deelnemers en klanten aan op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheden. Zij leren positie in te nemen. Zij worden zich meer bewust van hun eigen ambities. Zij zijn kritischer op hun eigen handelen. En zij kunnen beter omgaan met de effecten daarvan.

Het zakelijk resultaat is dat organisaties meer marktgericht werken. Het beleidsproces wordt geëffectueerd, doordat managers hun organisatiedoelen operationeel hebben. De klant krijgt kwaliteit, want de verschillende specialismen uit zijn onderneming komen in het eindproduct tot hun recht. En het geeft betrokkenen voldoening.

Wij zijn zelfstandige professionals met een gedeelde missie en visie. Wij nemen ieder onze eigen verantwoordelijkheid en we werken met plezier samen wanneer dat nodig is of de situatie daar om vraagt. Dat is zinvol en daar beleven we plezier aan.

Arnold van VeenDe effectiviteit van het functioneren van mensen oprekken bij die grenzen waar zij zich zakelijk moeten en persoonlijk willen ontwikkelen, is iets waar Van Veen zich al 35 jaar in specialiseert. De kern van zijn beleid is “ Werk moet inhoudelijk zin hebben en de betrokkene moet er ook zin in hebben om het te doen”.

Belangrijke waarden die hieraan ten grondslag liggen zijn voor hem: Zakelijkheid, integriteit, consistentie, authenticiteit en liefde voor mensen. Dit betekent absoluut niet dat hij iedereen aardig vindt of conflicten schadelijk acht. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn en worden genomen; - ook de verantwoordelijkheid om anderen hierop aan te spreken. Verbeteringen ontstaan juist door te sturen op weerstand.

Suzanne van Veen Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit heeft zij onder andere bij een tweetal toonaangevende bureaus voor training en ontwikkeling gewerkt. Dit heeft haar geïnspireerd een eigen bureau voor training en coaching op te zetten.

Inmiddels heeft zij tal van trainings- en coachingsopdrachten uitgevoerd voor organisaties uit verschillende branches. Suzanne volgt zelf regelmatig trainingen en opleidingen om zich verder te ontwikkelen en geinspireerd te blijven. Suzanne van Veen werkt vanuit de overtuiging dat mensen tot veel in staat zijn, als zij zich in hun mogelijkheden erkend en in hun beperkingen gerespecteerd voelen. Vanuit een achtergrond in psychologie en verandermanagement, zij studeerde af als Organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, brengt zij 15 jaar ervaring mee op het gebied van mens- en organisatiewetenschappen.

De trainingen zijn opgezet als project


Deelnemers brengen in wat zij met betrekking tot de eigen doelstellingen willen weten of leren, of waar zij problemen mee hebben. Deze individuele doelstellingen worden geherformuleerd tot een opdracht waaraan de leden met elkaar gaan werken in de vorm van een projectgroep. Tijdens dit werk worden de resultaten en de effectiviteit van de werkzaamheden getoetst aan vragen die door de deelnemers worden ingebracht. Regelmatig zal men op problemen en situaties stuiten waarvoor men de geëigende aanpak niet voorhanden heeft. Als gevolg hiervan wordt men op de eigen doelstellingen teruggeworpen. 

De deelnemers zoeken naar de juiste wegen om uit impasses te komen. Wanneer zij vastlopen ondersteunt de projectmanager door middel van gerichte interventies, analyses en theoretische achtergrondinformatie. De deelnemers passen in het project toe wat zij tijdens het project leren. Ze maken aantekeningen van wat ze van belang achten voor hun leerdoelen. Gedurende het project wordt door de projectmanager aan de hand van de behandelde problematiek een syllabus samengesteld met praktische richtlijnen. 

In het project bestaan voortdurend spanningsvelden tussen verschillende individuele belangen en visies. 'Verbeteringen', veranderingen en karakteranalyses van personen dienen te worden gerekend tot sociale 'onvaardigheden’ en contactverstorende factoren. De projectmanager structureert de situatie op een dusdanige wijze dat er niet aan personen wordt gesleuteld, of amateur-psychologie wordt bedreven.

Indviduele aanpak

Uitgangspunt is de specifieke situatie van elke deelnemer. Iedereen volgt een eigen leertraject. In overleg wordt een eigen programma opgesteld op grond van doelstellingen, verantwoordelijkheden en belangen van de deelnemer.

De deelnemers moeten aan hun werk

De trainingen zijn opgezet als project en worden uitgevoerd over een periode van 3 maanden in 4 fasen met wisselende intensiteit, waaronder 1 week van 5 aaneengesloten dagen training. 

Er is sprake van een zakelijke aanpak

Er is sprake van een zakelijke aanpak: de deelnemers moeten aan hun werk. Het project staat onder leiding van de projectmanager. De projectmanager bewaakt de projectdoelstelling, brengt methodiek in en toetst de voortgang. Wanneer aan de orde is er sprake van werkoverleg en tussentijdse toetsing van de resultaten.

Ik wil:
 • Vaker het initiatief nemen / minder wachten op iemand anders.
 • Persoonlijke leerdoelenBeter omgaan met macht, belangen, onderhandelings- en conflictsituaties.
 • Beter structuur aanbrengen in mijn werk / mijn eigen lijn meer vasthouden.
 • Duidelijker sturen op wat ik belangrijk vind / positie durven innemen.
 • Kritisch zijn zonder persoonlijk te worden / beter omgaan met feedback.
 • Meer dan de geijkte middelen leren hanteren voor een effectiever resultaat.
 • Meer in staat zijn om anderen mee te nemen in mijn visie en beleid.
 • Meer op een inspirerende en motiverende manier draagvlak kunnen creëren.
 • Meer inzicht in mijn sterke en zwakke kanten.
 • Mij bewuster worden van mijn weerstand.
 • Mij richten op het effectiever maken van mijn houding.
 • Mijn analytisch vermogen aanscherpen.
 • Mij minder afhankelijk opstellen of door angst laten leiden.
 • Duidelijker nee zeggen, als ik niet kan of wil leveren, wat de ander vraagt.
 • Eerder benoemen wat mij dwarszit / niet opkroppen.
 • Mijn conclusies en oordelen beter toetsen aan wat er écht is gebeurd.
 • Beter luisteren en doorvragen als een ander mij iets vertelt of van mij wil.
 • Beter kritiek kunnen ontvangen, zonder mij persoonlijk aangevallen te voelen.
 • Meer openstaan voor de visie van klanten, collega’s en mensen uit andere afdelingen.
 • Meer leiding geven op basis van consistentie in eigen beleid en strategie.

Deze training is ontwikkeld door Arnold van Veen en is gedurende zijn meer dan 35 jarige praktijk fijngeslepen en uitgediept. Mede hierdoor is de training door de stichting CEDEO beoordeeld geworden met een 10. De training is tijdloos en door talloze deelnemers met succes doorlopen.

Reacties van deelnemers na de training:
 • De training beklijft; er is geen vertaalslag naar de praktijk nodig.Resultaten
 • Tussen ‘zakelijk’ en ‘persoonlijk’ is een unieke balans gevonden.
 • Gevoelens en emoties hebben hun eigen plaats gekregen zonder zweverigheid.
 • De training is mensgericht, maar met een goede zakelijkheid.
 • Gelukkig wordt er niet gewerkt met video en rollenspellen.
 • Er wordt niet gepsychologiseerd of aan mensen gesleuteld.
 • Er zijn mij geen kunstjes aangeleerd; ik leerde authentiek persoonlijk maatwerk.
 • Ik was langzamerhand suf getraind. Ik dacht ‘niet wéér’. Dit was wezenlijk anders.
 • De trainer opereerde als projectmanager; verrassend en doelmatig.
 • Inspirerend en verfrissend. Praktijkgericht en alleen theorie indien nodig.
 • Wij hebben de uitgereikte syllabus letterlijk en figuurlijk zelf meegemaakt.
 • Het resultaat is inhoudelijk en geen gebakken lucht; ook collega’s merken dit op.
 • Een zware en intensieve klus, maar mijn investering meer dan waard.
Ga naar boven